Grundoplysninger

Adresse

Alkjærskolen
Søibergsvej 3
6950 Ringkøbing


Tlf. 99741623
E-mail: [email protected]
Web: http://www.alkjaerskolen.dk

Skoleleder: Ole Hammerich Graversen                [email protected]


Formand for skolebestyrelsen: Jens Præstegaard          [email protected]

 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0. - 6. årgang

Antal spor på skolen: 0., 1., 2., 4. og 5. klassetrin er 2-sporet

                                3., og 6. klassetrin er 3-sporet

Endvidere har skolen Modtagelsesklasser.
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

 

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 05-09-2018: 383 elever

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Gennemsnitlige klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 18 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,7 elever pr. klasse

 

Antal elever pr. PC

1 elev pr. pc.

 

Tilbud efter skoletid

Alkjærskolen tilbyder eleverne på 0.-3. årgang mulighed for optagelse i skolefritidsordning Spiren.

Pr. 5. september 2018 er ca. 168 børn tilmeldt i Spiren.

Eleverne på 4.-6. årgang har mulighed for optagelse i Ungdomsgården.

Yderligere oplysninger findes under fanebladet Fritid på Alkjærskolens hjemmeside.

 

Virksomhedsplaner mm.

Alkjærskolen er kommunal folkeskole. Folkeskolens formål er beskrevet således i folkeskolelovens § 1 og 2.

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen.  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

På Alkjærskolen er nøglebegreberne i lovteksten:

Skolens virke foregår i samarbejde med forældrene og elever. Den enkelte elev skal i sammenhæng med andre sikres optimal udbytte af sin skolegang på Alkjærskolen, såvel fagligt som socialt. Alkjærskolen skal via den daglige undervisning sikre, at den enkelte elev udvikler selvværd og bibeholder en tro på egne muligheder. Skolen skal forberede til et liv i et demokratisk samfund. Derfor må dens daglige virke være præget af åbenhed og medindflydelse. Den enkelte elev skal møde udfordringer og oplevelser i hverdagen, samt indgå i samarbejde og forpligtende fællesskaber.