Undervisningsformer

 


Folkeskolelovens § 5, stk. 1 lyder således:

 

Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

 

Dette forsøger Alkjærskolen at leve op til gennem fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Skoledagen er ikke bundet i perioder à 45 minutter, og den daglige undervisning er ikke bundet til et skema, der er det samme uge efter uge hele året igennem. Tværtimod varierer undervisningsformerne, undervisningsperiodernes længde samt skemaets indhold og organisering ud fra de mål, der aktuelt er stillet for elevernes undervisning.

Teamsamarbejde

Skolens lærere er organiseret i undervisningsteam på 4- 5 personer, der typisk har langt største parten af deres undervisningsopgaver samlet omkring en årgang, hvilket sædvanligvis svarer til 3 normalklasser. Lærerteamene er sammensat ud fra lærernes faglighed. Hvor et lærerteam omkring en årgang ikke har den nødvendiige faglighed i forhold til enkelte af årgangens undervisningsfag/emner, løses disse undervisningsopgaver af ressourcelærere, der er tilknyttet et andet team.

I forbindelse med understøttende undervisning, læringsfremmende aktiviteter så som lektiehjælp og faglig fordybelse, organiseres det i samarbejde med andet pædagogisk personale, f.eks. ansatte i skolens pasningsdel og undervisningsassistenter m.m..

De enkelte lærerteams planlægger oftest selv både indhold og rammer for undervisningen - eksempelvis i forhold til hvilke undervisningsformer, der skal anvendes samt anvendelsen af holddannelse og oplevelsesture ud af huset - på egen årgang, således at den bedst mulig lever op til de stillede krav for årgangen. For det faglige indholds vedkommende er kravene, jf. Ringkøbing-Skjern Kommunale Skolevæsens styrelsesvedtægt, beskrevet i Undervisningsministeriets hæfter om Fælles Mål (se https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal), der angiver bindende trinmål for de enkelte fag. Målene for elevens alsidige personlige udvikling fremgår af skolens klare mål for disse, hvilke kan læses her.