Praktisk information A - Å

Befordring

Læs nærmere

 

Rejsekort (tidligere buskort)

Gratis rejsekort 2018/2019.

Fra skoleåret 2018/2019 er der for alle elever mulighed for at få udleveret et gratis rejsekort (henvendelse på kontoret).


Bøger og hjælpemidler

Bøger og hjælpemidler, som eleverne får udleveret på skolen, er skolens ejendom. I visse tilfælde kan skolen kræve erstatning, hvis lånte materiale beskadiges eller forsvinder.

Vi har i tidligere skoleår haft flere elever, som har ødelagt skolebøger/biblioteksbøger ved, at saftevand m.v. er spildt i tasken. Vi opfordrer derfor fra skolens side til at opbevare eventuelt medbragte drikkevarer og frugt i plastposer, så man undgår disse kedelige uheld.

 

Cykelparkering

Eleverne, der cykler til skole, får tildelt et cykelnummer. Dette nummer angiver hvilken cykelholdeplads, der er reserveret til den pågældende elev.

 

Elevråd

Hver klasse på 5. og 6. årgange vælger 2 repræsentanter til elevrådet. På baggrund af valgene konstituerer elevrådet sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Ligeledes deltager 2 medlemmer fra elevrådet i skolebestyrelsens møder.

Julie Petersen er kontaktlærer til elevrådet.

 

EU-Persondataforordning

Den 25. maj 2018 trådte en ny EU-Persondataforordning i kraft, som er lavet for at beskytte persondata.
Vi har udarbejdet en minifolder, hvori vi, jf. lovgivningen, oplyser om, hvilke oplysninger vi indhenter og til hvilke formål.
Du kan altid finde folderen samt et link til hele lovteksten på skolens hjemmeside under "information".

Folderen findes HER

Link til EU-Persondataforordningen findes HER

 

Forsikring

1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Den betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældreretten.

Se pjece vedr. Skolen og forsikring.

 

Forældreintra

Informationer mellem skole og hjem sker via Forældreintra.
Vejledning til at logge på første gang med nemID findes her
 

Frihed

Anmodning om fritagelse for skolegang i kortere perioder af særlige grunde rettes til klasselæreren, hvis fraværet er af mindre end en uges varighed, ellers til skolelederen.

Såfremt elever spørges fri til yderligere ferie, er det naturligvis på forældrenes ansvar, og derfor forventer vi fra skolens side, at det forsømte skolearbejde indhentes med hjemmets hjælp. 

 

Glemte sager

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne sager og penge. Glemt tøj opbevares og lægges i trækasserne, der er placeret rundt på gangene.

 
Idræt

Af sikkerhedsmæssige grunde, må idræt i gymnastiksalen ikke foregå i strømpesokker. På 0.-2. klassetrin benytter eleverne gymnastiksko eller lign.

På 3.-6. klassetrin benytter eleverne fodtøj, der gør det muligt at stå fast. Fodtøjet er en almindelig del af i­drætspåklædningen på lige fod med t-shirt, shorts og håndklæde.

 

Trivselsråd

Skolebestyrelsen opfordrer til dannelse af trivselsråd i alle klasser. Arbejdsopgaverne kan bl.a. omfatte at være behjælpelig ved sociale arrangementer i den enkelte klasse. Læs nærmere.

 

Konfirmation i Ringkøbing Kirke:
 
Den gamle a-klasse og b-klasse fra Alkjærskolen:
30.05.2019
 
Den gamle a-klasse fra Alkjæskolen:
02.05.2020
 
Den gamle c-klasse og fra Alkjærskolen:
02.06.2019
 
Den gamle b-klasse og c-klasse fra Alkjærskolen:
03.05.2020
 
Madtilbud, "Brødkrummen":

I alle elevpauser kan man til små priser købe et forskelligt udvalg af produkter, som består af eksempelvis forskellige salater, sandwich, diverse brød, forskellige mælkeprodukter, drikkevarer m.m.

 

Mælkeordning

Bestilling af skolemælk foregår via Alkjærskolens hjemmeside via dette link: Mælkeordning. Læs nærmere: Vejledning

Der er mulighed for bestilling af følgende mælkeprodukterne sød-, let- skummet- og minimælk samt økologisk kærne-, let-, mini- og skummetmælk.

 

PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning)

PPR er det kommunale tilbud, hvor forældre eller skole i samråd med forældrene kan henvende sig for at få råd og vejledning omkring børn og unge i alderen 0 til 18 år.

PPR skal altid medvirke, når der er tale om, at et barn har brug for specialundervisning.
 
PPR deltager, når det drejer sig om børn og unge, der har indlærings-, følelses- og adfærdsmæssige problemer i forhold til skolegangen.
 
PPR rådgiver og vejleder også, hvis forældre oplever, at deres børn ikke udvikles og trives samt ved problemer i fami­lien, eksempelvis i forholdet mellem søskende og forældre. Sammen med skolen kan henvendelse rettes til Børn- og Ungetjenesten via en henvendelse med beskrivelse af problemstillingen og hvad der ønskes hjælp til.
 
Forældre kan henvende sig direkte til PPR eller i samråd med skolen rette henvendelse til PPR. Personalet på rådgivningen er psykologer, tale-/hørekonsulenter, specialpædagoger og pædagogiske udviklingskonsulenter.

PPRs telefonnummer er  99741314.

Se følgende links: PPR og Frontteam.

 
Skoledagens rytme
 
Alkjærskolen har forladt den traditionelle opbygning af skoledagen med 45 minutters undervisningslektioner. Skoledagen er i stedet opdelt i mindst 3 undervisningsblokke, som er adskilt af min. 2 længerevarende pauser.
Pauserne er som følger for alle årgangene: 9:15-9:30, 10:30-10:45 og 11:45-12:20 (spisefrikvarter). 4.-6. årgang har en ekstra pause fra 13:20-13:30.
Afhængig af undervisningens indhold kan der yderligere i elevernes skoletid være indlagt mindre pauser i løbet af skoledagen. Skolens dagsrytme er bygget op ud fra Fødevarestyrelsens anbefalinger om, at både børn og voksne gerne skal spise tre hovedmåltider dagligt samt 2-3 mellemmåltider. Således anbefales det, at eleverne spiser et let mellemmåltid eller et stykke frugt/grønt i løbet af formiddagen. Kl. 11.45 er der en længere pause, hvor det er hensigtsmæssigt at indtage sin frokost. Såfremt eleven har fri på det tidspunkt, spises frokosten/madpakken i enten pasningstilbuddet eller derhjemme.
 
 
Skolefest

Et af skoleårets helt store begivenheder er, når skolen samles om den årlige skolefest.

Festen afvikles i foråret.

 

Skolepatruljer

Ved Alkjærskolen er skolepatruljefunktionen aftalt således, at skolepatruljerne vil være ved de to overgange på følgende tidspunkt:

                     kl. 07.35 - 07.45

Skolepatruljeordningen er baseret på frivillighed fra eleverne i 6. klasse, så enkelte uregelmæssigheder kan forekomme, selvom vi bestræber os på at gøre det så regelmæssigt, vi kan.

Skulle der opstå problemer, er man velkommen til at kontakte skolens tilsynsførende med skolepatruljerne, Thomas Toft Lyngklip, på skolens tlf. 99741623.
Af hensyn til trafiksikkerheden skal der fra skolens side lyde en opfordring til, at eleverne kun krydser Søibergsvej ved en af de tre over­gange, da det er det mest trafiksikre!

Med henblik på en smidig og forhåbentlig problemløs afvikling af trafikken på skolens P-plads henstilles det, at bilisterne respekterer ensretningen inden for de to P-lommer, der er beliggende nærmest Søibergsvej. Den tredje P-lomme er forbeholdt parkering for Alkjærskolens personale. Se oversigt.

Skolens kontaktperson hos politiet er Preben Bo Nielsen.
 

Skolesundhedstjenesten

Skolesundhedstjenesten er et tilbud til alle skolens elever og forældre, som en del af kommunens samlede sundhedstilbud.

Ringkøbing Kommunes skolesundhedstjeneste består af skolesundhedsplejersker samt en Børn og Unge læge, der varetager den lægelige del af sundhedsarbejdet. 

Skolesundhedsplejerskens arbejde:

Sundhedsundervisning tilbydes på følgende klassetrin i løbet af skoleåret:

0. klasse: Indskolingsundersøgelse. Motorisk undersøgelse, syns- og høretest, højde og vægt, sundhedssamtale med den enkelte elev ifølge forældre.
1. klasse: Højde og vægt.
3. klasse: Sundhedssamtale med hver enkelt elev, højde og vægt.
6. klasse: Sundhedssamtale med hver enkelt elev, synsprøve, højde og vægt samt høreprøve efter behov.
 
Enkeltsamtalerne drejer sig om elevernes trivsel og sundhed. Der foretages høre- og synsprøve samt højde- og vægtmåling efter behov. Eleverne får brev med hjem til forældrene ca. 1 uge før besøget.

Hjemmebesøg tilbydes efter aftale f.eks. i forbindelse med vådliggerbørn, overvægt, allergi og andre trivselsproblemer i skolen og i familien.

Eleverne er altid velkomne til at få en samtale med sundhedsplejersken. Dette kan ske ved direkte henvendelse eller via aftale med forældre eller lærere.

Forældrene er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejersken ved spørgsmål eller behov for at drøfte børnenes/familiens trivsel og sundhed.

Skolesundhedsplejersken samarbejder og formidler kontakt til til skolens lærere, PPF (Pædagogisk Psykologisk Fagenhed), socialrådgivere, praktiserende læge, børne-/unge-læge og speciallæge. 

Kontakt kan ske til sundhedsplejerske Mona Berg Knudsen på telefonnr. 99741106, mobilnr. 40803450, e-mail: [email protected]
Husk at opgive telefonnr. og træffetid, hvis I ønsker en opringning.
 
Se hjemmesiden https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen, hvor der henvises til relevante links om børn og sundhed, samt yderligere oplysninger om sundhedsplejens og kommunens tilbud for børn og familier.
 
Skolevejledning

I hele skoleforløbet forbereder skolen eleverne på deres kommende uddannelses- og erhvervsvalg.

Se nærmere på Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing Fjords hjemmeside www.uu-ringfjord.dk. 

 
SSP (Skole-Social-Politi)

Lars Redder Jakobsen er skolens kontaktperson. I hele skoleforløbet arbejdes der i klasserne med kriminalpræventivt arbejde blandt andet butikstyveri, mobning og alkohol. Læs nærmere. 

 
Sygdom

Ved elevers fravær pga. sygdom, skal der ikke ringes besked til skolen. Efter fraværet gives besked til klasselæreren gennem Forældreintra.

Opstår sygdom i løbet af skoledagen kontakter skolen, så vidt det er muligt, elevens forældre.

Hvis forældrene skønner det nødvendigt, beder skolen om at blive informeret, hvis elever lider af eventuelle kroniske lidelser, eksempelvis voldsom allergireaktion.  

 
Tandpleje

Alle børn indkaldes individuelt til undersøgelse mindst en gang om året. Dette afhænger af barnets tandsundhed. Eftersyn og forebyggende behandling foregår på klinikken på Holmegaardsvej 10. Børn op til 4. klasse indkaldes ifølge med forældre. Herefter kommer børnene selv på klinikken, med mindre forældrene fortsat ønsker at følge børnene. Har børnene huller og behov for tandbehandling aftales tid på klinikken. Børnene skal selv cykle til klinikken på Holmegaardsvej, med mindre andet er aftalt med Tandplejen. 

I 5. klasse bliver pigernes tandstilling vurderet af specialtandlægen og i 6. klasse drengenes. Det foregår på klinikken på Holmegaardsvej 10. Børnene transporteres i taxa til klinikken. 

Gennem skoleforløbet er der undervisning i tandsygdomme, mundhygiejne, kost m.m. og på visse klassetrin deltager tandplejen i forældremøder. 

Ved behov for tandlægehjælp af enhver art er børn og forældre velkommen til at henvende sig på klinikken på Holmegaardsvej 10. Der er åbent alle hverdage mellen 7:45 - 15:15. Tlf. 99742400.  

 

Telefon

Det er altid muligt for forældre at få videregivet en telefonbesked til den enkelte elev via skolens kontor. Ligeledes kan eleverne låne skolens telefon, hvis de skal ringe til deres forældre eller lignende.
Det er tilladt at medbringe mobiltelefon på skolen, men der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan den anvendes i skoletiden
Læs her

Skolen kan endvidere ikke påtage sig noget ansvar i forbindelse med ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner.

 

Åbent hus

Forældrene kan efter nærmere aftale med klassens lærere få et indtryk af skolens forskelligartede daglige undervisning.

Det vil være oplagt i den enkelte klasse på forældremøder at drøfte gensidige forventninger til "åbent hus" - arrangementets indhold.